تبلیغات
** ایران ** - عکس از آل سعود(نوجوانی تمام ملوک سعود به همراه پدر!)

 

ملک عبدالعزیز
از راست به چپ و به ترتیب پادشاهی: فیصل، فهد و عبدالله (شاه کنونی)